Bản cho Windows Phone 7 chỉ là chương trình soạn văn bản tiếng Việt để gửi SMS, email, copy.

GoTiengViet Windows Phone 7 GoTiengViet Windows Phone 7 GoTiengViet Windows Phone 7 GoTiengViet Windows Phone 7